ගෙදර » පුවත් » ප්රදර්ශනය පුවත්
ප්රදර්ශනය පුවත්

ශ්රී ලංකාවේ සාර්ථක ප්රදර්ශනයක් BUILDCON INTERNATIONAL EXPO 2017

කාලය: 2017-09-20

Over 200 international exhibitors ensured that the 6thSri Lanka Buildcon International Expo 2017 at the BMICH,COLOMBO,Sri Lanka .3rd edition of Bangladesh Buildcon 2017 is a leading International Architecture, Construction., Building Materials, Engineering, Innovation, Interiors and Design trade show. It is an Effective Marketing Platform with focused display and Networking opportunities.

 

Hengsu has been exhibiting for more than 10 years. It is therefore the meeting place for all manufacturers, processors and traders in the region.

 

Many thanks for all of our visitors for making it a great successful show.

 

 

  • කලින්නැහැ
  • ඊළගටනැහැ

මොකක්ද අලුත්

අප අමතන්න

මෙනු